Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
İstatistiki Bölge Sınıflandırması kapsamında, TRB1 içerisinde  Bingöl, Malatya, Tunceli ileri arasında yer alan Elazığ, coğrafi konumu, alt yapı imkanları ve adı geçen illere uzaklığı bakımından Kalkınma Ajansı Merkezinin kurulması gereken illerin başında gelmektedir.

Bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarının ortadan kaldırılması etkin ve sürdürülebilir bir kalkınma modelinin uygulanması, bölge kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yatırımların ve müteşebbislerin doğru yönlendirilmesi, kurum ve kuruluşlar arasında etkin iletişim kurulması, bürokrasinin en aza indirilmesi, AB başta olmak üzere çeşitli hibe fonları ile kaynakların etkin kullanımının sağlanması ve işsizliğin ortadan kaldırılmasına önemli katkı sağlayacak olan Kalkınma Ajansı, bu anlamda bölgemiz ve ilimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Yasa uyarınca İstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre 12 İstatistiki bölge oluşturulmuştur. Yasaya göre, Bölgemizdeki iller çeşitli alt bölgelere ayrılmış ve Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl İlleri TRB1 Kalkınma Bölgesi olarak belirtilmiştir.

Tarihi süreç içerisinde bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda merkezi durumunda bulunan Elazığ’ın gelecekte de aynı statüsünü koruyacak potansiyele sahip olduğu muhakkaktır. TRB1 illerinin merkezinde yer alan, ve çevresindeki bütün illere kolay ulaşım imkanı bulunan Elazığ ili, halen TSE ve KOSGEB Hizmetleri ile Tunceli ve Bingöl illerine de hizmet vermekte olup, Fırat Üniversitesi de adı geçen illerde meslek yüksek okulları statüsünde uzun yıllar hizmet vermiştir.        

Bununla birlikte İlimizdeki çok sayıda bölge müdürlüğü de çevre illeri bu hizmetlerini sunmakta dolayısı ile Elazığ’ın bölge illerine hizmet götürmede tecrübesi ve bikrimi bulunmaktadır. Bu nedenle bölgenin potansiyelinin ekonomik kalkınma yönünde harekete geçirilmesi için çabalayan biz iş dünyası camiası temsilcileri, Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın kuruluşunu da bu anlamda ömensiyoruz.

Elazığ başta olmak üzere, çevre illerimiz için de büyük önem taşıyan Kalkınma Ajansı’nın Elazığ merkezli olarak kurulması hususunda aşağıda yer alan, ve haklı gerekçelerimizi sıraladığımız 14 maddeyi tüm kamuoyunun ve ilgililerin bir kez daha dikkatine arz eder, saygılar sunarım.

BÖLGESEL KALKINMA AJANSI;  NİÇİN ELAZIĞ?

Bu sorunun cevabını Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kuruluş kanunundaki maddelerden hareketle vermekte yarar vardır.

Kanun No: 5449

25-01-2006

MADDE-1-

Amaç:  Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

1. Maddede ki  Bölgesel Kalkınma Ajanslarının amacı kısmı incelendiğinde ELAZIĞ’ın TEKNOKENT ve İŞGEM projeleriyle, Fırat Üniversitesi, İl özel İdaresi, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Sanayici ve İşadamları Derneği, Müsiad, Elazığ Ticaret Borsası, Eczacılar Odası gibi kamu, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek TÜRKİYE’de bir ilki başardığını söyleyebiliriz. Bu tür bir yapının tesisi Bölgesel Kalkınma Ajanslarının ana amacı arasındadır. Elazığ bu konuda deneyime sahiptir.

MADDE-5 Ajansın Görev ve Yetkileri Başlığı altında toplanan ikinci kısmında; a,b, c, d bendleri ajansların kurulduktan sonra yerine getirilmesi gerekenleri içermektedir.

e) Madde-1 deki açıklamalar bu madde için de söylenebilir.

g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

Bu konuda da ELAZIĞ’ın TRB1 bölgesi illerden birkaç adım ileriye gittiğini görüyoruz. Çünkü İl Özel İdaresi , İlin rekabetçi sektörlerini öne çıkaran analizi yaptırmış, en fazla öne çıkan iki sektörde de KÜMELENME çalışmalarının 3. aşamasına gelinmiştir.

Elazığ’da bulunan Bölge Müdürlükleri bu tür çalışmalar için büyük bir veri kaynağına sahiptirler.

i)Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

Bellibaşlı kamu kuruluşlarının, özellikle yatırımcı bakanlıklara bağlı kuruluşların,  bölge müdürlükleri Elazığda bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu tür işlerin halledilmesi ve yürütülmesi için Elazığ hazır bir merkez konumundadır ve halihazırda bir planlama ve yürütme merkezidir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bu amaçla yatırım ve kalkınma ofisini 2008 yılı içerisinde faaliyete geçirmiştir. Bu ofis ilk çalışmalarına başlamış ve bölgesel uydu yayını yapacak bir TV kanalının yatırım teşvik başvuru işlemlerini tamamlamıştır.

j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

Bu konuda ilin Ticaret ve Sanayi Odası aksiyoner bir yapıya sahiptir. Bulunduğu bölgede AB projeleri kabul edilen ilk odadır. Kabul edilen projelerle “Girişimcilik konusunda bir projesi 2004 yılında kabul edilmiş ve bu projeden aktif olarak 250 girişimci yararlanmıştır. 2006 yılı içerisinde ise Pazarlama ve Bilgisayar Teknolojilerinin üyelerine adaptasyonuna yönelik iki proje AB tarafından kabul edilmiş, kobilerin bu projelerden maksimum fayda sağlamasına çalışılmıştır. Görüldüğü gibi bu konuda da Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Kobiler diğer TRB1 Bölgesi illerinden açık ara ileri durumdadır. Milli Produktivite Merkezinin VAP çalışmaları rakamlarından da bu durum teyit edilebilir.

Bu tip etkinliklerde Elazığ ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimi ile yetişmiş insan alt yapısına sahiptir.

MADDE-8 Bölgesel Gelişme hedefine yönelik olarak, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur( En fazla yüz üyeden oluşur)

Bölge müdürlüklerinin yıllardan beri Elazığ’dan bölgeyi koordine etmeleri, ilin bölgeye yönelik çalışma kültürünü de geliştirmiştir.

Yukarıda yazılan Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kuruluş kanunundaki maddelerden hareketle yazılan gerekçeler yanında, TRB1 Bölgesi Bölgesel Kalkınma Ajansının Elazığ ilinde faaliyete geçmesine ilişkin diğer gerekçeler aşağıda sıralanmıştır.

1) AB İŞLETMELER AĞI

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİNDE GAPSUN KONSORSİYUMU 4 ORTAĞINDAN BİRİ (GAZİANTEP TSO, GAZİANTEP KOSGEB TEKMER, ELAZIĞ TSO, VAN TSO). BU PROJE ASLINDA AVRUPA BİLGİ MERKEZLERİ VE AVRUPA İNOVASYON MERKEZLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ HALİ.

Bu projede Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan ofis; Avrupa Bilgi Merkezi ve Avrupa İnnovasyon Merkezinin online olarak işletmelere ihracat imkanları, Avrupa’da ki firmalarla ortaklıkların tesis edilmesi ve illerin online olarak pazarlanması  aktivitelerinin Malatya, Bingöl ve Tunceli Organizasyonunu ELAZIĞ’dan yapacaktır. Aslında böyle bir organizasyon altyapısının ELAZIĞ tarafından hazırlanıyor olması bile BÖLGESEL KALKINMA AJANSININ ELAZIĞDA kurulması için yeterli bir nedendir.

2) ETSO’NUN FİZİKİ MEKAN VE ALTYAPI DESTEĞİ:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası kurulacak BÖLGESEL KALKINMA AJANSI ile ilgili tüm fiziki altyapı ve bu altyapının tüm giderlerini (elektrik, su, kırtasiye ve ofis giderleri) de karşılamayı taahüt etmektedir.  Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bu amaçla kendi binasındaki alanlardan BÖLGESEL KALKINMA AJANSI’nın ihtiyacı olacak kadar bir alanı tüm teşrifatıyla birlikte Ajansın kullanımına sunmayı da yine bu taahütün bir parçası saymaktadır. Ayrıca Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yapılabilecek bütün toplantı, eğitim ve konferanslar için 350 kişilik konferans salonu, 20 bilgisayarlı bir eğitim sınıfı ve bunun dışında genel eğitimlerde kullanılabilecek projeksiyonlu 2 sınıfını BÖLGESEL KALKINMA AJANSI çalışmalarında kullandırabilecektir.

3) JEOPOLİTİK KONUM (MALATYA 90 KM, TUNCELİ 135; BİNGÖL 142 KM)

Orta Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğuya açılan kilit noktasında yer alan Elazığ, doğu ile batı ve kuzey ile güney arasında bir geçiş güzergahı oluşturmaktadır. Bütün komşu illerden Elazığ’a her türlü iş ve muamelat için günübirlik gidip gelmek mümkündür. Böyle merkezi bir konum her türlü faaliyetin yürütülmesinde en ekonomik ve hızlı yer olma avantajına sahiptir.

4) KOSGEB ve TSE HİZMETLERİ 

TRB1 bölgesi içerisinde yer alan ilimiz, KOSGEB ve TSE hizmetlerinde bir bölge müdürlüğü olmamasına rağmen Tunceli ve Bingöl illerine de hizmet götürmektedir. Bingöl ili KOSGEB hizmetlerinde son 1 yıl içerisinde Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne bağlanmış, ancak Bingöl Ticaret Odası genel sekreteriyle yapılan görüşmede Elazığ’dan alınan hizmet döneminin daha verimli olduğu ifade edilmiştir. Tunceli ilinden de benzer olumlu tepkiler alınabilir.

5) TEKNOKENT

20-Mayıs-2007 tarihinde resmi gazetede yararlanarak kurulan TEKNOKENT de yine tüm Elazığ’ın sahipleneceği bir yapıda oluşturulmuştur. Ortaklık yapısına Fırat Üniversitesi dışında, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi ve Elazığ borsası gibi sivil toplum örgütleriyle tüm topluma mal edilmiştir.

6) İŞGEM

İlimizde kurulan İŞGEM, hazırlanan kuruluş ve idare yönergesiyle Türkiye’de bir ilktir. Sivil toplum örgütleri, mülki idare, mahalli idare ve kamu kurum ve kuruluşlarının benzersiz bir desteğiyle tüm ilin sahiplendiği bir yapı ortaya çıkarılmıştır. İŞGEM Elazığ’ın sahiplendiği bir ortaklık yapısına kavuşturulmuştur.

7) ÜNİVERSİTE ALTYAPISI

Fırat Üniversitesi, bölgedeki hem sanayi hem de kültürel altyapının desteklenmesini sağlayabilecek köklü temellere sahip bir üniversitedir.

8) BÖLGENİN TEK SİVİL HAVA ALANI

Mart-2009 ‘da faaliyete geçecek olan havalimanı kargo seferlerine de olanak sağlayacak bir altyapıya sahiptir.

9) İLİN EĞİTİME YATKINLIĞI

Son MPM VAP Projelerinde ELAZIĞ, MALATYA, ADIYAMAN illerinde Eğitimlere Katılan Katılımcı Sayısında 1.

10) AB PROJELERİNDE İLİN BAŞARISI

CFCU verilerine göre Kobi projelerinde TRB1 bölgesi iller arasında 1. TÜRKİYE’DE ise YEDİNCİ sıradadır. 2008 yılında desteklenen AB Projeleri içerisinde Kobi Projelerinde TRB1 Bölge Birincisi. Bu başarıyı getiren en önemli faktör Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın aksiyoner yapısı sonucunda bünyesinde üniversite öğretim üyeleri tarafından oluşturulan AB proje ofisidir.

11) HAYAT STANDARDI:

CNBC-e BUSİNESS Dergisi 2008 Ekim Sayısına Göre Türkiye’de Yaşanabilir İller Arasında 10. Sıradadır.

12) URAK VERİLERİ:

Uluslararası Rekabet Kurumu Urak’ın Türkiye Genelinde Yaptığı Araştırmalara Göre Elazığ İli Aralık 2008 Verilerine Göre 7. Sıradadır.

13) Eğitim Ve Sağlık Altyapısı İtibariyle Ülke Genelinde En Donanımlı 2.Şehir.

14) İLİN EKONOMİK POTANSİYELİ VE KAYNAKLARI

Elazığ ilinin Ülke genelinde öne çıkan çok sayıda ekonomik değeri bulunmaktadır.

Bunlar arasında, Krom, Mermer, Su Potansiyeli, Hayvancılık, Turizm, Sağlık ve Hizmetler sektörü DPT başta olmak üzere DAP ve diğer araştırma raporlarında kayıt altına alınan değerlerdir.

Bu haber 1703 defa okundu.
Ekleme Tarihi :15.6.2009 09:48:43
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.