Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II

HİBE PROGRAMI 

                Ön Teklifler için son başvuru tarihi: 11/10/2013

 PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR

Bu teklif çağrısının genel amacı, Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

 

Bu teklif çağrısının özel amaçları:

 • Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,
 • Kayıt dışı istihdamın azaltılması için yenilikçi uygulanabilir faaliyetleri teşvik etmek,
 • İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,
 • İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini desteklemek,
 • Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak,
 • Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler bulmak,
 • Sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın artırılmasıdır.

 

Bu teklif çağrısının temel hedef grupları:

·        Kayıt dışı çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları

·        Kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük kadınlar

·        Riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma olasılığı bulunan kadınlar

·        Evden çalışan kadınlar

·        Kayıtlı çalışıp, çalıştığı süreler veya ücretleri eksik bildirilenler

·        İşverenler, işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar

·        İlgili tarafların personeli

·        Sosyal ortaklar

·        Kamu kurumları, meslek kuruluşları

·        İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri

 

Yukarıdakilere ek olarak, başvuruların aşağıdaki İKG OP yatay konularından en az bir tanesini içermesi gerekmektedir:

Ø  Cinsiyet eşitliği

Ø  Sivil toplumun katılımı

Ø  Sektörel odaklanma

Ø  Engellileri de kapsayan dezavantajlı grupların sorunları

Ø  İyi yönetişim

Ø  Yenilikçilik

 

SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK

Bu teklif çağrısı kapsamında sunulan toplam tutar 10.400.000 Avro’dur.

Fonun toplam miktarı, İKG OP’de öngörülen mali tahsisata göre aşağıdaki öncelik bölgelerine dağıtılacaktır.

Öncelik Bölgesi 1, İKG OP’de belirtilen ve GSYİH’sı ülke ortalamasının % 75’ninin altında olan 12 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 43 il) kapsar.   5.200 000€

Öncelik Bölgesi 2 diğer 14 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 38 il) kapsar. 5.200 000€

Hibe Miktarı:

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

·      Asgari tutar: 150.000 Avro

·      Azami tutar: 300.000 Avro

Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen her hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıda belirtilen asgari ve azami oranları arasında olmalıdır:

·        Asgari oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 80’i

·        Azami oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 90’ı

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: (başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi/sahipleri)

Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

•   Tüzel kişiliğe sahip olmak ve

•   Kâr amacı gütmemek ve

•   Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar3 gibi kuruluş türlerinden olmak ve

•   Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak4 (Bu şart uluslararası kuruluşlara uygulanmaz) ve

•   Projenin hazırlanması ve yönetiminden eş-başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

•   Yerel otoriteler, yani belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri veya

•   Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları gibi), kamu çalışanı/işçi sendikaları/konfederasyonları ve işveren sendikaları/konfederasyonları, sektör temsilcisi kuruluşlar, iş destek kuruluşları, ihracat birlikleri, KOBİ temsilcisi kuruluşlar (profesyonel/mesleki birlikler ve/veya vakıflar) veya

•   Üniversiteler veya

•   Bölgesel Kalkınma Ajansları veya

•   Organize sanayi bölgeleri (OSBler)

Bağlı Kuruluşlar

Başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi/sahipleri bağlı kuruluş(lar) ile hareket edebilir.

Yalnızca aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar başvuru sahibine ve/veya eş-başvuru sahibine/sahiplerine bağlı kuruluş olarak değerlendirilir:

(i)      Projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere tek bir teşekkül oluşturan tüzel kişilikler. Bu durumda, oluşan tüzel kişiliğin kendisi başvuru sahibi olarak veya eş-başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilir ancak diğer kuruluşlar, bu tüzel kişiliğin bağlı kuruluşları olarak hareket eder.

(ii)      Başvuru sahibinin uygunluk ve dışlanmama kriterlerini sağlamak koşulu ile, proje ile sınırlı olmayan ve sadece projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olmayan başvuru sahibi/sahipleri ile yasal veya sermaye yönüyle bağlantılı tüzel kişilikler.

Başvuru sahiplerine hibe verilmesi durumunda bağlı kuruluş(lar), Proje’nin Faydalanıcıları ve Sözleşme tarafı olmayacaklardır. Ancak, bunlar projenin tasarımı ve uygulamasında yer alacaktır ve bunların giderleri (Uygulama Sözleşmeleri de dahil olmak üzere), Hibe Sözleşmesi’nde Faydalanıcı(lar) için geçerli tüm kurallara uyulması koşuluyla, uygun gider kabul edilebilir.

Bağlı kuruluş(lar) başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi /sahipleri için geçerli uygunluk kriterlerini sağlamak zorundadır.

Bağlı kuruluş(lar) Hibe Başvuru Formu’nun B Kısmı 5. Bölümünde yer alan bağlı kuruluş(lar) beyanını imzalamak zorundadır.

PROJEDE ELE ALINABİLECEK FAALİYET TÜRLERİ: 

(bunlar kesin  değildir bölgesel ve sektörel duruma göre benzer konular da olabilir.

Bazı gösterge/örnek faaliyetler aşağıda verilmiştir. Bu listenin amacı, desteklenebilecek faaliyet türlerine ilişkin yol göstermek olup, tüm faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.

ÖNEMLİ

Bileşen 1 kapsamındaki faaliyetleri içeren bir proje başvurusunun Bileşen 2 kapsamındaki faaliyetleri de içermesi gerektiği unutulmamalıdır. Daha önce de belirtildiği üzere, proje bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmalı yapılacak olan faaliyetler birbirini tamamlayarak projenin genel amacına ulaşılmasına katkıda bulunmalıdır.

Bileşen 1: Yerel düzeydeki hedef gruplara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri

 • Yenilikçi bir yaklaşımla kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik faaliyetler
 • Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurumsallaşmalarını destekleme amaçlı faaliyetler
 • Kayıtlı istihdamın geliştirilmesine yararlı olan esnek çalışma modelleri ile ilgili saha çalışmaları, iyi uygulama örnekleri ve buna yönelik faaliyetler
 • Yerel düzeyde rehberlik ve denetim faaliyetlerini yürüten organların kayıt dışı istihdam konusunda kurumsal kapasitelerinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
 • Ana sektörlerdeki kayıtlı işletmelerin birbirleriyle ticaretini artırmak amacıyla, kümelenme ya da benzeri sektör ya da firma yeniden yapılandırma modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
 • Kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek için sektörel ve sektörler arası analizleri de içeren saha çalışmaları ve buna yönelik faaliyetler
 • Kayıtlı istihdam bağlamında fırsat eşitliği (özellikle kadınlar, gençler, özürlüler) ilkesinin teşvik edilmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
 • Yerel ve sektörel düzeyde kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla ilgili kurumlar ve diğer paydaşlar arasında daha iyi koordinasyon, izleme ve iyi iletişim yaratacak modellerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Sosyal diyalog yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler
 • Kamu kurumları, meslek kuruluşları, odalar, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi işgücü piyasasında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler
 • Kayıtlı istihdam kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ekonomik ve sosyal aktörler arasında ağ geliştirmeye yönelik faaliyetler
 • İşgücü piyasasında yer alan kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetler
 • Sosyal ortakların/diğer paydaşların kayıtlı istihdamın teşvikindeki rolünü işbirliği yoluyla artırmaya yönelik faaliyetler
 • Kayıtlı istihdama katkıda bulunacak şekilde kayıt dışı çalışanlar/ kayıtlı çalışıp çalıştığı süreler veya ücretleri eksik bildirilenler için beceri/nitelik artırmaya yönelik mesleki eğitim faaliyetleri
 • Bileşen 2: Yerel, bölgesel, sektörel ve kamu düzeyinde farkındalık artırma ve bilgilendirme faaliyetleri 
 • Yerel otoritelerin, işverenlerin ve işçilerin kayıt dışı istihdamın zararları ve sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi konularında farkındalığını artıran faaliyetler
 • Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
 • Kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla işverenler için modeller geliştirilmesi ve/veya uygulanması
 • Emek yoğun sektörlerde kayıtlı istihdamı teşvik edecek farkındalık artırma faaliyetleri
 • Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve yoğun şekilde sanayileşmiş bölgelerdeki işveren ve işçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri
 • İşverenlere devlet tarafından kayıtlı istihdama yönelik sunulan teşviklere ilişkin bilgilendirme faaliyetleri
 • Kayıtlı istihdamın teşvikine katkı sağlamak amacıyla muhasebeciler, avukatlar vb. bazı meslek gruplarının farkındalıklarının artırılmasına yönelik faaliyetler
 • Sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve tanıtımı konusunda yerel liderleri/kanaat önderlerini (muhtarlar, öğretmenler, imamlar) hedefleyen faaliyetler
Bu haber 1672 defa okundu.
Ekleme Tarihi :28.8.2013 10:51:42
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.