Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
KOSGEB DESTEKLERİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki 3.4 milyon KOBİ’ye rekabet güçlerini geliştirmek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için destek sağlıyor. KOSGEB destekleri, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık veya net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan işletmelere sunuluyor. KOSGEB destek ve hizmetleri 4 ana başlık altında toplanıyor:
*KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Sunulan Destekler
*KOSGEB Finansman (Kredi Faiz) Destekleri
*KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri: Metal, plastik, kauçuk, tekstil ve çevre konularında ihtisaslaşmış laboratuvarlarda hizmet veriliyor.
* Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmetleri: AB fonları kapsamında, KOBİ’lere yönelik yapılan proje çağrıları ve ulusal kuruluşlar tarafından verilen hizmetlerin KOBİ’lere duyurulması ile AB fonları çerçevesinde, KOBİ’lere yönelik projelerin yürütülmesi.
* * *
1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir program. KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi ve esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması amacıyla veriliyor. Bu program kapsamında işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler destekleniyor.
Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine kurul karar veriyor. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, kurul tarafından kararlaştırılan toplam KOSGEB destek tutarının yüzde 10’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil edilmiyor. KOBİ Proje Destek Programı kapsamında arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmiyor.
Program süresi: 3 yıl
Proje süresi: 6-24 ay (+12 ay)
Destek üst limiti: 150 bin TL
Destek oranı: 1. ve 2. Bölge için yüzde 50, 3. ve 4. Bölge için yüzde 60.
* * *
2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
Tematik Proje Destek Programı ile KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması, programın hedefleri arasında.
Çağrı Esaslı Tematik Programla;
* Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
* Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami yüzde 25),
* Sarf malzemesi giderleri,
* Hizmet alım giderleri,
* Genel idari giderler (azami yüzde 10) destekleniyor.
Destek kapsamı dışında tutulan gelirler şunlar: Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.
* * *
3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması için geliştirildi. Programla KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması ve KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.
Programla işbirliği-güçbirliği ortaklık modelleri öneriliyor. Ortaklıklar şu şekilde sunuluyor:
* Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları.
* Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları.
* Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi.
Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor.
Programda hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri için ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım destekleniyor.
İşletmelerin ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla yürüttükleri ortak pazarlama da destek kapsamına dahil ediliyor.
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar da destek verilen bir diğer alan.
KOBİ’lerin üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler de destek görüyor.
Proje süresi: 6-24 ay (+12 ay)
Destek üst limiti: 250 bin TL (Geri ödemesiz), 500 bin TL (Geri ödemeli)
Destek oranı: 1. ve 2. Bölge için yüzde 50 3. ve 4. Bölge için yüzde 60
* * *
4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimciler geliştiriliyor. Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimciler desteklenirken, KOBİ’lerde Ar-Ge bilinci yaygınlaştırılarak kapasitesi artırılıyor. Mevcut Ar-Ge destekleri geliştiriliyor ve inovatif faaliyetlere destek sağlanıyor. Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmaları da bu programda yer alıyor. İşletmelere    Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12, en çok 24 ay süre veriliyor. Endüstriyel Uygulama Programı için ise bu süre en çok 18 ay olarak öngörülüyor. Ancak kurul kararı ile her iki program için de 12 aya kadar ek süre verilebiliyor.
* * *
5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Girişimcilik Destek Programı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi, bu programın temel hedefleri arasında bulunuyor.
Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşuyor:
* Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
* Yeni Girişimci Desteği
* İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsıyor. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması bu süreçte belirleniyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenebiliyor. Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için organize ediliyor. Eğitimlere katılanlardan da ücret talep edilmiyor.Yeni Girişimci Desteği: Bu destekten, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabiliyor.
* * *
6. GENEL DESTEK PROGRAMI
Genel destek programı ile proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ve KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’ler de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanabiliyor. Bu programla KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeleri sağlanıyor. Mevcut KOSGEB destekleri revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi öngörülüyor. Programla ayrıca KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi de planlanıyor.
* * *
7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor. Programla KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmesinin yanında halka açılacak işletmelere şu imkanlar tanınıyor:
* Önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı.
* Ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması.
* İstikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi ve itibar artışı.
* Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıkların daha şeffaf olmaları ve daha
yaygın tanıtım imkanları sağlanması.
* Halka açık hale gelinmesi, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılması, bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi.
Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde şu maliyetleri de geri ödemesiz destek olarak KOSGEB tarafından karşılanıyor:
* Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli
*Bağımsız denetim hizmeti bedeli
* Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti
* İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
* Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı
* Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu.
* * *
Nasıl başvuru yapılacak
Destek programlarından yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanı’nda yer alma şartı aranıyor. KOSGEB Veri Tabanı’nda yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekir.
Başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendiriliyor.
Bu haber 1763 defa okundu.
Ekleme Tarihi :17.9.2012 13:58:50
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.