Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Süresi Bitmek Üzere Olan Yetki Belgesinin Yenilenmesi Hakkında önemli Duyuru     
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 12, 13, 14, 15 ve 18 inci maddeleri gereği, yetki belgesi bitim tarihinden;
a)   60 gün öncesinden itibaren, Odamıza müracaat etmeniz ve yetki belgesinin geçerli ücretinin %5’ini,
b)   30 gün sonrasına kadar, Odamıza müracaat etmeniz ve yetki belgesinin geçerli ücretinin %50’sini,
Bildirilecek ödeme numarası ile Vakıflar veya Ziraat Bankalarından herhangi bir şubesine yatırmanız halinde, yetki belgenizin geçerlilik tarihinin 5 yıl daha uzatılması mümkün bulunmaktadır.
Bununla birlikte, firmanız tarafından aşağıda belirtilen özel şartların sağlanamaması halinde, adınıza düzenlenen yetki belgesinin, KTY’nin 19 uncu maddesi çerçevesinde bir başka yetki belgesi ile değiştirilmesi mümkündür. 
Yukarda belirtilen sürelerden sonra yetki belgenizin yenilenmesi mümkün olmayıp, yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunmanız da mümkün olmayacaktır. Aksi durumun tespiti halinde, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendi çerçevesinde cezai müeyyide uygulanacaktır.
          Bu bilgilendirme, yenilemesi yapılması gereken yetki belgenizin ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan bir faaliyeti yürütmenizden dolayı düzenlenmiş bir belge olması nedeniyle mevzuatımızda yazılı olarak bilgilendirme zorunluluğu olmamasına rağmen yapılmakta olup, yukarıda belirtilen çerçeve dâhilinde ekte yazılı genel ve özel şartların sağlandığına dair evraklarla birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
K TÜRÜ YETKİ BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ
Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler
1- Yetki belgesi yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri tarafınıza ibraz etmeleri zorunludur:
A- Genel Şartlara İlişkin Beyan Edilecek Evraklar
a)      Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı, Sermaye en az 10.000 tl olacaktır.Nakliye veya yük taşımacılığı yazılı olacaktır.
b)     Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi (Firma sahibi, ortakları [A.Ş. ve Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine ait] ve temsile yetkili kişilere ait),
c)      Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya onaylı suretleri,
d)     Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
e)      Varsa kısa unvan veya logoya dair belge.
f)    Taşıt kartı asılları iade edilecektir.
B- Özel Şartlara İlişkin Beyan Edilecek Evraklar
a)     Sermaye şartını (………….. TL) sağladığına dair bilgi ve belge
b)     Kayıtlı özmal taşıtların ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
c)      Sigortalı …. personelin istihdam edildiğine dair SGK belgeleri
2- K2 yetki belgesi sahiplerinden birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkranın(a) ve (c) bendinde belirtilen belgeler istenilmez.
 
Yetki belgelerinin yenilenmesi işlemleri sırasında;
A-  25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden;
1-      Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları,
2-      24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı,
3-        43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmamalıdır.
B-     K2 türü yetki belgesi sahibi gerçek kişilerden herhangi bir şart sağlamaları istenmeyecektir.
C-     Yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden;
1-                 K1, K2, K3 türü yetki belgesi sahiplerinden Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen hususlara ilişkin noksanlıklarını tamamlamaları istenecek,
2-                 K1, K3 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmayacaktır. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartı aranacaktır.
3-                 K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilebilecektir.
4-                 K1 ve K3 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şartı aranacaktır.
 
Elazığ TSO
Bu haber 2262 defa okundu.
Ekleme Tarihi :10.2.2012 08:42:35
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.