Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Defterdarlık Bedelsiz Arsa Listesini Yayınlandı
Yatırımcılara Bedelsiz Arsa
 
Mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar üzerinde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı/kullanma izni tesis edilecek taşınmazları gösteren ilan listesinin Defterdarlık Web Sitesi ve Hükümet Konağı ilan panosunda ilana edildiği açıklandı.
Yazılı bir basın açıklaması yapan İl Defterdarı Rıfat Özyünlü, “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında; Mülkiyeti hazineye, ait ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı/kullanma izni tesis edilecek taşınmazları gösteren ilan listesi 02/12/2011 tarihinden itibaren İlimiz, Defterdarlık Web Sitesi ve Hükümet Konağı ilan panosunda ilana edilmiş olup, ilgilenen yatırımcıların 05/03/2012 tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen bilgi ve belgelerle Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.
 
İLAN
4706 sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı/kullanma izni verilmesi için 02/12/2011 tarihinden itibaren ilana çıkarılmıştır.
SIRA NO
İLİ/İLÇESİ
MAHALLE/
KÖY
ADA NO
PARSEL NO
VASIF
Y.ÖLÇÜM (m2)
HAZİNE HİSSESİ
İMAR DURUMU
YATIRIMA KONU ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
MÜRACAAT TARİHİ
TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ
1
MERKEZ
AŞAĞIDEMİRTAŞ
2571
10
ARSA
3.325,00
TAM
K.D.K.Ç.A
3.325,00
 İLAN SÜRESİNİN SON GÜNÜ OLAN 02/02/2012 TARİHİNDEN SONRA 05/03/2012 TARİHİNE KADAR MÜRACAAT DOSYALARI SUNULABİLİR
482.125,00
2
MERKEZ
AŞAĞIDEMİRTAŞ
2572
4
ARSA
10.105,00
TAM
K.D.K.Ç.A
10.105,00
1.447.845,00
3
MERKEZ
AŞAĞIDEMİRTAŞ
2568
5
ARSA
2.285,00
TAM
K.D.K.Ç.A
2.285,00
277.033,00
4
MERKEZ
MEŞELİ
 
378
SUSUZ TARLA
45.000,00
TAM
PLANSIZ
45.000,00
49.500,00
5
MERKEZ
MEŞELİ
 
379
SUSUZ TARLA
17.000,00
TAM
PLANSIZ
17.000,00
18.700,00
6
MERKEZ
ŞAHİNKAYA
 
29
SUSUZ TARLA
13.100,00
TAM
PLANSIZ
13.100,00
32.750,00
7
MERKEZ
ERZÜRÜK
10
16
TARLA
104.772,00
TAM
PLANSIZ
104.772,00
111.899,00
8
MERKEZ
ERZÜRÜK
10
17
TARLA
9.721,00
TAM
PLANSIZ
9.721,00
12.832,00
9
MERKEZ
HOŞ KÖYÜ
 
D.H.T.A
HAM TOPRAK
331.936,00
TAM
PLANSIZ
331.936,00
730.260,00
10
MERKEZ
ZENTERİÇ
 
1681
TARLA
58.696,00
TAM
PLANSIZ
58.696,00
1.173.920,00
11
MERKEZ
ZENTERİÇ
 
611
TARLA
24.275,00
TAM
PLANSIZ
24.275,00
436.950,00
12
SİVRİCE
GÜNEY KÖYÜ
173
1
ARSA
19.120,00
TAM
TURİZM ALANI
19.120,00
511.460,00
13
SİVRİCE
GÜNEY KÖYÜ
174
1
ARSA
8.745,00
TAM
TURİZM ALANI
8.745,00
233.928,75
14
SİVRİCE
GÜNEY KÖYÜ
175
1
ARSA
7.993,00
TAM
TURİZM ALANI
7.993,00
213.812,75
15
SİVRİCE
GÜNEY KÖYÜ
176
1
ARSA
25.112,00
TAM
TURİZM ALANI
25.112,00
671.746,00
16
KOVANCILAR
ŞENOVA KÖYÜ
 
1479
ARSA
13.080,00
TAM
SANAYİ ALANI
13.080,00
1.182.604,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatırımcıların Komisyona Müracaat Tarihine Kadar Defterdarlık(Milli Emlak Müdürlüğü) Makamına Sunmaları Gereken Bilgi ve Belgeler Aşağıda Maddeler Halinde Belirtilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1- Hazine Müsteşarlığından yatırım türüne göre alınmış yatırım teşvik belgesi sahibi olmak veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca, firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2- İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilen rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamaz, (ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),yapılacak yatırım için talep edilen ve komisyonca takdir edilen tutarın taşınmaz/taşınmazların BİR, İKİ ve ÜÇ katı'nın 500.000,00.-TL'den düşük olması halinde yapılacak yatırım tutarı 500.000,00.-TL'den az olamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3- Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,                                                                                                                                                                                                            
4- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000,00.-TL (on milyon TL)'yi aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosunu veren,                                                                                                                                                                                               
6- Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.                                                                                                                                                                                                                     
7- Yatırımcıların; 03/09/2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte ilanın son günü olan   02/02/2012 tarihinden sonra    30 gün içerisinde ( son müracaat tarihi 05/03/2012 tarihine kadar) Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8- Başvuru sırasında yatırımcı, bütçeye gelir kaydedilmek üzere;Elazığ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 1.000,00 TL( bin TL) yatırarak alındı makbuzunun diğer belgelerle birlikte Defterdarlığımıza verilmesi mecburidir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                
9- Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar yararlanamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
10- İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11- Yatırımcıya verilecek taşınmaz miktarı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep sahiplerinin avan projelerine göre belirlenen miktardan aşağı olmamak üzere komisyonca değerlendirilerek verilecek olup, aynı taşınmaz birden fazla yatırımcıya avan projelerin çakışmaması kaydı ile verilebilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
12- Birbirine bitişik parseller ihtiyaç duyulması ve avan projede belirtilmesi halinde birlikte değerlendirilebilirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
13- Yukarıdaki taşınmazlar için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı veya kullanma izni tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir. Aynı taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden fazla yatırımcı olması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 inci fıkrasında sayılan yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.                                                                    
14- İmar planı ve mücavir alan sınırlarında kalan taşınmazlar üzerinde kurulacak tesisler hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda talep sahiplerince Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) Noter tastikli taahhütname verilmesi.                                                                                                                                                                       
15-  Listeninj 9 uncu sırasında bulunan taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımlarda Elazığ Devlet Su İşleri 9. uncu Bölge Müdürlüğünün 09-10/12/2010 tarihli ve 2196/14630 - 2205/14710 sayılı yazılarında belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                            
16- Listnin 12,13,14 ve 15 inci sırada bulunan taşınmazlar üzerinde 3 yıldız ve üzeri otel yapılacak olup, söz konusu taşınmazlar için tek tek müracaat yapılabileceği gibi taşınmazların tamamı da tek bir yatırımcı tarafından talep edilebilecektir. Bu durumda hangi yatırımcının talebin uygun olacağına komisyonca karar verilecek olup, yatırımcıların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.                                                                                                                                                                          
17- İlanın 7 inci sırasında bulunan Erzürük Köyündeki 10 ada 16 parsel no.lu ve 104.722,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 20.000,00 m2'lik kısmı entegre haycancılık tesisi kurulmak üzere yatırımcılara tahsis edilmiş olup, söz konusu taşınmazın ifrazı neticesinde arta kalan 84.722,00 m2'lik kısmı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca listenin 8 inci sırasında bulunan 10 ada 17 parsel no.lu ve 9.721,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal talep edilmesi halinde 10 ada 16 parsael no.lu taşınmaz ile birlikte yatırım amaçlı değerlendirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
18- İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
19- İrtifak hakkı/kullanma izni tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama prıjelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde(Yönetmelikte belirtilen şartların varlığı halinde) en fazla bir yıl süreyle uzatılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
20- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler.Ancak, postadan doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
21- Zenteriç Köyü 611 no.lu parselin Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün 14/10/2011 tarih ve 27901 sayılı yazılarında belirtilen yazıya ekli krokide (A) harfi ile işaretli alanın hariç tutularak, söz konusu alanda ticari tesis kurulmasının düşünülmesi halinde Karayolları Trafik Kanununun 17 ve 18 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan karayolları kenarına yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 16 ıncı maddesi gereğince geçiş yolu izin belgesi için Karayolları Bölge Müdürlüğünden ayrıca izin alması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                      
22- Zenteriç Köyü 1681 no.lu parselin Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün 14/10/2011 tarih ve 27904 sayılı yazılarında belirtilen söz konusu alanda ticari tesis kurulmasının düşünülmesi halinde Karayolları Trafik Kanununun 17 ve 18 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan karayolları kenarına yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 16 ıncı maddesi gereğince geçiş yolu izin belgesi için Karayolları Bölge Müdürlüğünden ayrıca izin alması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                         
23-İrtifak hakkı/kullanma izni tesisi işlemlerine ilişkin tüm bilgiler www.maliye.gov.tr/defterdarlıklar/Elazığ ile www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden ve (0 424 2377798) nolu telefondan bilgi alınabilir.
Bu haber 2028 defa okundu.
Ekleme Tarihi :12.12.2011 09:18:15
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.